2016060502, Travis County courthouse

Austin, Texas

The Travis County courthouse at dusk in Austin, Texas.