2016071702, Menard County courthouse

Menard, Texas

The Menard County courthouse at sunrise in Menard, Texas.