2015032818, Atascosa County courthouse

Jourdanton, Texas

The Atascosa County courthouse at dusk in Jourdanton, Texas.